Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ  informačných systémov - spoločnosť PROFI - STAR, s.r.o., sídlo: Kavečianska cesta 8/A, 040 01  Košice, IČO: 46 258 060, zapísaná Obchodný register SR vedený Mestským súdom Košice, oddiel Sro, vložka číslo: 28053/V, zastúpená Ing. Jozef Petro - konateľ, kontaktné údaje: email profistarsk@gmail.com, telefónne číslo 0915358900 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) týmto informuje  dotknuté osoby, že   na základe  ich dobrovoľného súhlasu  mieni spracúvať    osobné údaje fyzických osôb  v nasledovnom rozsahu:    

meno a priezvisko
adresa bydliska
dátum narodenia
telefónne číslo 
e-mailová adresa 
IP počítačová adresa
číslo bankového účtu ( aplikuje sa iba v prípade úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom),
čiastočné číslo platobnej karty s prvkami anonymizácie a číslo bankovej transakcie  ( aplikuje sa iba v prípade úhrady kúpnej ceny cez internetové rozhranie banky ( pri platení platobnou kartou on – line  alebo pri  úhrade kúpnej ceny cez platobný terminál  v obchodných prevádzkach predávajúceho)

na účely predzmluvných vzťahov,  uzavretia zmluvy, uplatňovania si práv z uzatvorenej zmluvy, plnenia si zákonných povinností podľa platných právnych predpisov a niektoré  z osobných údajov ( e-mailová adresa, IP počítačová adresa, telefónne číslo)  aj na zasielanie  obchodných ponúk, notifikácií, noviniek a pod.    

Prevádzkovateľ týmto  zákazníkom ako  dotknutým osobám oznamuje, že v procese uzatvárania zmluvy, t.j. vrámci predzmluvných vzťahov môže  spracúvať dobrovoľne poskytnuté osobné údaje aj bez výslovného súhlasu dotknutej osoby v prípade,  ak ich  zákazník zadá do informačných systémov prevádzkovateľa pred udelením výslovného súhlasu na spracúvanie prostredníctvom osobitného tlačidla umiestneného na webovej stránke predávajúceho.   

Právnym základom  spracúvania  všetkých vyššie uvedených údajov  je  najmä dobrovoľný súhlas dotknutej osoby (kupujúceho),, ktorý môže udeliť prevádzkovateľovi  stlačenia osobitného tlačidla  pred  zaslaním  záväznej objednávky prostredníctvom internetovej stránky  predávajúceho.  V prípade, že kupujúci svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov  vyžadovaných na účely uzatvorenia zmluvy v potrebnom rozsahu neposkytne, nie je možné uzatvoriť s ním  kúpnu zmluvu  na diaľku  s využitím webového sídla predávajúceho.  

Prevádzkovateľ v súvislosti s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov informuje podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov(ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) dotknutú osobu  uvedením  nasledovných  informácií.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: PROFI – STAR, s.r.o.
Sídlo: Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice
IČO: 46 258 060
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis: Obchodný register SR vedený Mestským súdom Košice, oddiel Sro, vložka číslo: 28053/V
Zastúpený: Ing. Jozef Petro- konateľ
Kontaktné údaje: email: profistarsk@gmail.com, telefónne číslo 0915 358 900

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov: 

Účel: predzmluvné vzťahy

         uzatvorenie zmluvy  s potrebnými náležitosťami

         uplatňovanie  nárokov z uzatvorenej zmluvy

         zasielanie  obchodných ponúk, notifikácií, noviniek a pod.    

         plnenie si povinností podľa platných právnych predpisov          

Právny základ: 

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, 

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám

§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať klientov prostredníctvom marketingových správ o cenových ponukách a taktiež marketingová komunikácia s klientom, a tiež poskytovať výhody (v prípade existencie zmluvného vzťahu) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Na základe uvedeného prevádzkovateľ taktiež poskytuje svojim zákazníkov tzv. zákaznícke karty. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať klientov prostredníctvom notifikácií o novinkách a inováciách služieb resp. viesť s nimi marketingovú komunikáciu (v segmente služieb, o ktoré klient prejavil záujem), prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby a to konkrétne spracúvania emailovej adresy dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

3. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

1.  Externý účtovník:

Obchodné meno: STANLEX s.r.o.
Sídlo: Alžbetina 28, 040 01  Košice
IČO: 46 797 165
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzením
Zapísaný: Obchodný register SR vedený Mestským súdom Košice, Oddiel: Sro Vložka číslo: 30506/V
Zastúpený: Ing. Stanislava Leľová

2. Externý správca webovej stránky, resp. dodávateľ internetových a iných elektronických služieb:

Obchodné meno: Marián Janitor - MATEZ
Sídlo: Letná 182/18, 044 20 Malá Ida
IČO: 35089873
Právna forma: živnosť
Zapísaný: Okresný úrad Košice – okolie, číslo živnostenského registra: 806-7100
Zastúpený: Marián Janitor

3. Prepravné / zasielateľské  spoločnosti podľa preferencie dotknutej osoby a konečného výberu  prevádzkovateľa

4.  Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa ako napr. daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

5.  Právny zástupca predávajúceho  v prípade vzniku potreby   právneho vymáhania nárokov z uzatvorenej zmluvy. 

4. Doba uchovávania osobných údajov

Doba  určitá, a to doba relevantná  na  identifikáciu zmluvnej strany, na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka), na uplatňovanie si práv v súdnom spore a pod.  Ďalej je za relevantnú dobu považovaná  doba  určená právnymi predpismi na archiváciu  účtovných dokladov predávajúceho. 

5. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

Požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby.
Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

Na opravu osobných údajov. Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

Na vymazanie osobných údajov. Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

Na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

Namietať spracúvanie osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

Na prenosnosť osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na

Prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Odvolať súhlas. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

Podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán.
Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.


Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu profistarsk@gmail.com, telefónne číslo 0915 358 900, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.